Oleje – slovník pojmů

ACEA Asociace evropských výrobců automobilů
API Americký petrolejářský institut
ADITIVA Chemické látky přidávané do základového oleje za účelem zlepšení jeho užitných vlastností
ANILINOVÝ BOD Souvisí s bobtnáním pryžových těsnění. Fyzikálně je to nejnižší teplota, přii které je olej dokonale rozpustný v anilinu přii poměru smísení 1:1.
ANTIOXIDANTY Látky zvyšující oxidační stálost mazacích olejů.
1/ Nízkoteplotní do cca 150ºC: fenoly, difenyamin
2/ Vysokoteplotní nad 150ºC: rozkladače peroxidů
ANTIKORODANTY Přísady pro ochranu kovových a nekovových ploch před stykem s vodou a vzdušným kyslíkem
1/ inhibitory koroze- látky ochraňující kovové i nekovové části strojů před účinkem kyselých nečistot obsažených v mazivech.
2/ inhibitory rezivění- látky zvyšující ochrannou schopnost maziv před stykem s vodou, atmosférickým kyslíkem a kyselými zplodinami v mazivech.
ATF Kapalina pro automatické převodovky motorových vozidel
AF povlak /kluzný lak/ Antifrikční povlak, suspenze nejjemněji rozmělněných tuhých maziv v organických rozpouštědlech a pojivech, z nichž po nanesení vznikne suchý mazací film tuhých látek.
BOD KRYSTALIZACE Teplota,při které dochází k úplnému roztání krystalků uhlovodíků, vzniklých po předchozím ochlazení vzorku.
BOD SAMOVZNÍCENÍ Bod samovznícení je teplota, přii které dojde k samovznícení bez přítomnosti plamene.
BOD SKÁPNUTÍ Bod skápnutí je teplota přii které dojde ke skápnutí první kapky maziva zahřívané stanovenou rychlostí v normovaném kelímku.
BOD TEČENÍ Nejnižší teplota, přii které má olej ještě schopnost téct.
BOD VZPLANUTÍ Bod vzplanutí je teplota,při které se vlivem ohřívání oleje vytvoří nad jeho povrchem tolik par, že přii přiblížení plamene krátce vzplanou.
BOD TUHNUTÍ Bod tuhnutí oleje je teplota, přii které olej právě vlivem stálého ochlazování začne vylučovat krystaly parafinu a tím přestane téci.
CELKOVÉ NEČISTOTY Obsah nečistot v průmyslových olejích, stanovený přefiltrováním vzorku naředěného rozpouštědlem přes membránový filtr. /porózita 0,8 μm/
CELKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ Obsah nečistot v motorových olejích stanovený odstřeďováním vzorku naředěného rozpouštědlem přii stanoveném přetížení.
CCMC Komise výrobců automobilů, která vydávala klasifikace olejů před rokem 1996 a nyní je plně nahrazena klasifikací ACEA.
CETANOVÉ ČÍSLO Číslo na konvenční stupnici, vyjadřující vznětové vlastnosti nafty za normalizovaných podmínek. Vyjadřuje schopnost samovznícení paliv ve vznětových motorech. Je to objemové procento cetanu ve směsi alfa-metylnaftalenem se stejnou schopností samovznícení jako zkoušený vzorek nafty.
CETANOVÝ INDEX Číslo představující aproximaci cetanového čísla vzorku, vypočtené z  jeho hustoty a destilační charakteristiky.
CONRADSONŮV KARBONIZAČNÍ ZBYTEK Udává se v % hmotnosti vzorku. Zkouška spočívá v zahřívání oleje za nepřítomnosti vzduchu, aby se odpařily všechny původní i tepelným rozkladem vzniklé těkavé látky.
ČERPATELNOST Charakterizuje chování oleje za nízkých teplot a vysoké viskozity.Vyjadřuje schopnost oleje být nasávaný čerpadlem a vytlačený z něho.
ČÍSLO ALKALITY Množství kyseliny,vyjádřené jako ekvivalentní počet mg KOH na gram vzorku ,potřebné k titraci všech zásaditých složek přítomných v 1 gramu vzorku,když je titrace provedena za specifikovaných podmínek.
ČÍSLO KYSELOSTI Množství zásady,vyjádřené v mg KOH na gram vzorku,které je potřebné k titraci všech kyselých složek přítomných v 1 gramu vzorku, když je titrace provedena za specifikovaných podmínek.
DEAKTIVÁTORY KOVŮ Aditiva, zabraňující degradaci maziva vlivem katalyzačního účinku mikroskopických kovových částeček, vzniklých třením kovu o kov. Vytváří ochrannou vrstvu kolem částeček kovu.
DEPRESANTY Přísady snižující teplotu tuhnutí tím, že se absorbují na zárodečný krystal parafinu a tak znemožní jeho růst. Používají se metakryláty /též jako viskozitní přísada/.
DETERGENTY Potlačují tvorbu vysokoteplotních usazenin a zamezující koroznímu opotřebení motoru. Alkalické detergenty neutralizují kyselé zplodiny ze stárnutí oleje nebo spáleného paliva /používají se sulfonáty, alkylfenoláty nebo alkylsalicáty vápenaté či hořečnaté/.
DESTILAČNÍ ROZMEZÍ Udává se teplotní rozmezí ve ºC, přii kterém dochází k varu příslušných uhlovodíků přii zpracování ropy.
DESTILÁT Frakce ropného oleje, získaná destilací surové ropy bez dalšího upravování.
DISPERZANTY Udržují tuhé nečistoty v rozptýleném stavu a zabraňují tvorbě kalů a tím ucpání sítka olejového čerpadla /používají se nejčastěji sukcinimidy/.
DISPERZE Označení pro dvoulátkové systémy, u nichž je jedna látka v rozptýlené a nerozpuštěné podobě
obsažena ve druhé látce /tekutině/.
DN hodnota /otáčkový faktor/. Míra pro rychlost, do které je možno použít maziva do valivých ložisek. /Jde o střední průměr ložiska v mm vynásobený počtem ot/min./
DESTILAČNÍ KŘIVKA Grafické vyjádření hmotnosti nebo objemu v procentech ropného předestilovaného produktu v závislosti na odečtené destilační teplotě.
DEEMULGAČNÍ SCHOPNOST Sklon emulze, vytvořené mícháním vzorku
 s vodou, rozdělovat se za klidu.
EMCOR Zkouška plastických maziv z hlediska ochrany proti korozi za přítomnosti vody. /Osm ložisek naplněných plastickým mazivem běží 21 dnů. Hodnocení kroužků 0-žádná koroze, 5-silná koroze./
EP-ADITIVA /přísady/ Chemické přísady ke zlepšení zatížitelnosti tlakem a tím ochranného účinku olejů a plastických maziv proti opotřebení mazaných částí.
ESTEROVÝ OLEJ Oleje na bázi kyselin a alkoholů.
FLUOR SILIKONY Silikony odolné teplotě a oxidaci, kde je metyl nahrazen fluoralkylovými skupinami
FILTROVATELNOST/CFPP-Colt Filter Olugging point Nejvyšší teplota, při níž daný objem paliva právě již neproteče v určeném čase normalizovaným filtračním zařízením přii ochlazování za normalizovaných podmínek.
FTIR Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací.
HODNOTA PŘED ZADŘENÍM Údaj o odolnosti maziva proti tlaku.Maximální zatížení /uvádí se v Newtonech /, kdy nedojde ke svaření zkušebních těles /proražení mazacího filmu/.
HODNOTA PŘI ZADŘENÍ Údaj o zatížitelnosti maziva tlakem /N/.Hodnota zatížení přii němž dojde za pohybu těles ke svaření zkušebních těles.
HUSTOTA Hmotnost kapaliny dělená jejím objemem /musí být uvedena jednotka ve které je hustota vyjadřována a teplota přii které byla hustota stanovena.
HD Zkratka z angl. HEAVY DUTY, t.j, těžký provoz.
Týká se vlastností maziv.
CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA OPOTŘEBENÍ Zprůměrněný průměr opotřebení vrchlíků na 3 zkušebních koulích čtyřkuličkového přístroje po ukončení zkoušky.
CHEMICKÁ NETEČNOST Vlastnost látky ,která nereaguje s určitými jinými látkami.
INHIBITORY KOROZE Látky zabezpečující ochranu železných i neželezných částí strojů před účinkem kyselých nečistot obsažených v mazivech.
INHIBITORY REZAVĚNÍ Látky zlepšující ochrannou schopnost maziv pro železné kovy před stykem s vodou, atmosférickým kyslíkem a kyselými zplodinami v mazivech.
KARBONIZAČNÍ ZBYTEK Vyjadřuje množství karbonu po odpaření odpařitelných částí oleje s následnou karbonizací bez přístupu vzduchu.
KLASIFIKACE ČÁSTIC Roztřídění částic vzniklých opotřebením mazaného stroje nebo částic znečistění v oleji podle jejich velikosti a tvaru a zařazení do předem definovaných skupin /např. únavové, abrazivní, nekovové /.
KLIDOVÁ PENETRACE Míra pro konzistenci mazacích tuků /plastických maziv / ve stavu, v němž jsou dodávány, měřená jako penetrace.
KLUZNÝ LAK /AF povlak / Antifrikční povlak, suspenze nejjemněji rozmělněných tuhých maziv v organických rozpouštědlech a pojivech, z nichž po nanesení vznikne suchý mazací film tuhých látek.
KLASIFIKACE API Nejrozšířenější výkonová klasifikace pro motorové a převodové oleje. /American Petroleum institute /
KOEFICIENT TŘENÍ Poměr třecí síly mezi dvěma povrchy k síle /zatížení / působící kolmona povrchy.
KOLOID Malé částice /10 5 *- 10     7v tekutině, která se chová jako roztok /žádné usazování/.
KOMPLEXNÍ TUKY Plastická maziva /mazací tuky/ se zahušťovadly
z kovových mýdel alespoň se dvěma mastnými kyselinami.
KONZISTENCE Míra vyjadřující vlastnost mazacích tuků /plastických maziv/-klidová penetrace, případně penetrace po prohnětení. Udává se podle NLGI v 0,1 mm.
KOROZNÍ ZKOUŠKA Stanovení korozivního působení ropných produktů na kovy nebo kov za normalizovaných podmínek.
KÓD ČISTOTY Stanovení znečištění mazacích olejů pomocí počítání částic nečistot v oleji a poté vyjádřením číselného kódu, který se týká počtu částic určitých velikostí.
LITHIUM Alkalický kov, jehož hydroxid spolu s organickými kyselinami je používán jako zahušťovadlo přii výrobě mazacích tuků /plastických maziv/.
MAZIVO Látka snižující tření mezi vůči sobě se pohybujícími plochami. Plastické mazivo: Systém dvou fází, zahušťovač s tekutým, mazání schopným mediem.
MAZIVOSTNÍ PŘĄISADY Modifikátory tření jsou látky, které fyzikální nebo chemickou absorpcí polárních molekul k povrchům třecích ploch tvoří únosnější mazací filmy s nízkými hodnotami součinitele tření nebo mají specifické účinky na změnu statického či dynamického součinitele tření.
MULTIGRÁDNÍ OLEJE Motorové nebo převodové oleje splňující viskozitní požadavky více než jedné viskozitní třídy SAE. /Výroba vyžaduje použití viskozitních přísad./
MÝDLO V MAZACÍM TUKU Mýdlo je spojení jedné nebo více mastných kyselin s kovovým hydroxidem /vápník, lithium, hliník/.
Mýdlo plní funkci ?houby?.
ODLUČOVÁNÍ OLEJE Uvolňování oleje z mazacích tuků. /Plastické mazivo při skladování-není závadou./
ODOLNOST PROTI CHLADU Podkladem jsou u olejů:bod zákalu,bod tečení ,bod tuhnutí, a tlak tečení podle Kesternicha a Low Temperature Torque Test /moment přii nízké teplotě u mazacích tuků ?PM/.
ODOLNOST PROTI OXIDACI Vyjadřuje odolnost základových olejů proti stárnutí.
ODOLNOST PROTI VODĚ Chování mazacích tuků /plastických maziv / vůči vodě má význam při mazání valivých ložisek. Plastická maziva jsou vodoodpudivá nebo emulující.
ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ Odolnost vlivům : pohlcování kyslíku, přehřátí, přítomnosti kovů /Fe, Cu, Pb /, světla.
Odolnost se zvyšuje aditivy.
OKTANOVÉ ČÍSLO Udává u automobilových benzinů antidetonační schopnost. Je vyjádřeno objemovým procentem izooktanu ve směsi s n-heptanem, mající stejnou odolnost vůči klepání jako zkoušené palivo.
OTĚR-ODĚR Mechanické opotřebení přii klouzání dvou ploch po sobě.
OXIDICKÝ POPEL Zbytek získaný po spálení v normální atmosféře a následném zahřívání v peci.
PASTY Kombinace tuhých maziv s olejem.
Jednoduchým způsobem umožňuje nanášet tenké mazací filmy.
PENETRACE Veličina k posuzování konzistence mazacích tuků /PM/. Hloubka vniknutí normovaného kužele za stanovenou dobu uvedenou v 0,1 mm vyjadřuje penetraci mazacího tuku /PM/.
PENETRACE PO PROHNĚTENÍ Mazací tuky mění mechanickým namáháním svoji konzistenci. Penetrace po prohnětení je konzistence mazacího tuku v propracovaném stavu blízkém provoznímu stavu.
PĚNIVOST Vlastnost vzorku vytvářet dočasně nebo trvale pěnu za normalizovaných podmínek provzdušňování.
PHL Zkratka slov: Pohonné hmoty a látky
PITTING Důlkovité výlomky kovu ve valivé kružnici ozubených kol, způsobované únavou materiálu.
PLASTICKÉ MAZIVO Látka snižující tření mezi vůči sobě se pohybujícími plochami.Plastické mazivo je systém dvou fází, zahušťovač s tekutým, mazání schopným mazivem.
POLYALFAOLEFIN Syntetický uhlovodík s definovanou strukturou molekul /dvě výrazná pásma/. Ve srovnání s ropným olejem má výhodnější vysokoteplotní a nízkoteplotní vlastnosti a závislost viskozity na teplotě.
POPEL U aditivovaných olejů vyjadřuje v hmotnostních procentech množství organokovových sloučenin jako aktivních složek aditiva.
PROTIPĚNIVOSTNÍ PŘÍSADY Potlačují vznik pěny a potlačují její stabilitu. Přísady jsou velmi účinné v malých koncentracích /10 ppm/. Pěnění narušuje přilnavost a citlivost a způsobuje závady v dodávce oleje čerpadlem na mazaná místa. Pro motorové oleje přísady silikonového typu.
PŘILNAVOSTNÍ PŘÍSADY Slouží k zvýšení přilnavosti maziva k mazanému povrchu,zabraňují odstřiku maziva.
U plastických maziv zmenšují odlučování oleje
z maziva /vysokomolekulární polyalkeny, polybuteny/.
PŘILNAVÉ /adhezivní/ MAZIVO Mazivo s přilnavě aktivními složkami, které nejsou odstředivými silami odhazovány /otevřená ozubení, lana, řetězy, ložiska pro vysokoobrátkové převody/.
ROZPOUŠTĚDLO Tekutina rozpouštějící látky a vytvářející homogenní produkt.
RAFINÁTY Ropné oleje, zušlechtěné rafinačním procesem.
SAZE Malé částečky téměř čistého uhlíku, vznikající nedokonalým spalováním uhlovodíkových paliv.
/Velikost 10-150 nm, shlukují se do větších celků, procházejí otvory olejových filtrů.
SILIKONY Polymery s vysokou odolností proti teplu a oxidaci.Použití rovněž pro vysoké a nízké teploty.
STOU Zkratka z angl. Super Traktor Oil Universal, tj. univerzální traktorový olej použitelný jako motorový a převodový olej, i pro mokré brzdy a pro hydraulický systém traktoru.
STŘIHOVÁ STABILITA Odolnost oleje proti mechanickému rozštěpení viskozitních přísad tvořených dlouhými řetězci vysokomolekulárních látek, kde by přerušením řetězců následoval pokles viskozity. Je definována indexem SSI, čím nižší číslo, tím vyšší střihová stabilita.
SULFÁTOVÝ POPEL Zbytek získaný po spálení v normální atmosféře a následující fixaci uhlíkatého zbytku kyselinou sírovou, před konečným zahříváním v peci.
SUSPENZE  Stejnoměrné a stabilní rozdělení tuhých látek v tekutině, při čemž tuhé látky nejsou tekutinou rozpuštěny.
SYNTETICKÉ OLEJE Uměle vyrobené oleje, mající oproti ropným olejům velmi dobré viskozitní chování v závislosti na teplotě, malý sklon ke koksování, dobrou chemickou odolnost,nízký bod tuhnutí a vysokou odolnost proti teplu.
TAN Číslo celkové kyselosti, charakterizující obsah kyselých podílů.Do oleje se dostávají ze spalin nebo jako produkt stárnutí a oxidace motorového oleje.Nový oleje TAN okolo
3mg KOH/g. Opotřebený olej TAN 7-10 mg KOH/g nebo TAN ≤TBN nového oleje.
TBN Je ukazatelem alkalické rezervy oleje. Alkalické složky detergentů mají schopnost neutralizovat kyseliny vzniklé přii spalování, pocházejí z oxidů síry a dusíku. Nový olej má TBN 8-13 mg KOH/g.
TEPLOTA ČERPATELNOSTI Nejnižší teplota, přii které ještě olejové čerpadlo zajistí po nastartování motoru bezproblémovou dodávku oleje na všechna mazaná místa. Měří se podle ASTM 3829
TŘENÍ Odpor dvou povrchů proti klouzání po sobě.
TRHAVÉ KLOUZÁNÍ Zadrhávání neboli strick-slip. Jedná se o trhavé pohyby vyvolané rozdílnými koeficienty tření hydrodynamického a mezního mazání.
TRIBOLOGIE Vědní obor zabývající se třením,opotřebením a mazáním. Věda a technika vzájemně na sebe působících povrchů, vůči sobě se relativně pohybujících, a s tím spojených problémů.
TRIBOTECHNIKA Zabývá se aplikací tribologických poznatků v praxi s důrazem na aplikaci maziv /technika mazání /.
TRIBODIAGNOSTIKA Diagnostika založená na analýze maziva,
z jejíchž výsledků získává poznatky o stavu maziva i mazaného mechanizmu.
TŘÍDY SAE Nejrozšířenější metoda klasifikace olejů podle viskozity.
(SAE-Society of Automotive Engineers-USA)
TUK Mazivo-látka snižující tření mezi vůči sobě se pohybujícími plochami.Plastické mazivo: Systém dvou fází, zahušťovač s tekutým, mazání schopným mediem.
UTAHOVACÍ MOMENT Moment potřebný k dosažení potřebného předpětí ve šroubovém spojení pro plnění požadované funkce.
USDA Zkratka angl. United States Department of Agriculture-Ministerstvo zemědělství USA
UTTO Zkratka angl. Universal Traktor Transmission Oil, tj. universální traktorový převodový olej určený také pro mokré brzdy a samosvorné diferenciály i pro hydraulický systém traktoru.
VIBRAČNÍ KOROZE Opotřebení třením na lícovacích plochách způsobené kmitáním s vysokou frekvencí a velmi malou amplitudou. Částice opotřebení se mění na rez vedoucí k zadření lícovaného uložení.
VISKOZITA Vnitřní tření mezi molekulami projevující se jako odpor proti vzájemnému posunutí. Vnitřní odpor tekutiny k toku.
VISKOZITA DYNAMICKÁ Poměr mezi smykovým napětím a jemu odpovídajícím gradientem rychlosti /smykovým spádem /. Udává se v jednotkách mPa.s/
VISKOZITA KINEMATICKÁ Poměr mezi dynamickou viskozitou a hustotou přii teplotě stanovení viskozity. /Je měřítkem odporu kapaliny k toku v podmínkách tíže./
Vyjadřuje se v jednotkách mm²/sec., měří se průtokem kapaliny stanovenou kapilárou.
VYSOKOTLAKÉ PŘÍSADY Umožňují mazivu tvořit film účinně chránící i vysoce zatížené třecí plochy. Plastická maziva mají v názvu písmena EP.
VISKOZITNÍ INDEX Bezrozměrné číslo,vyjadřující závislost viskozity na změně teploty.Rostoucí velikostí viskozitního čísla je charakterizována nižší závislost změny viskozity na změně teploty kapaliny.
XRF Rentgenová fluorescenční spektrometrie
ZÁBĚH Vyhlazení drsnosti nových ploch po uvedení do provozu.
ZADŘENÍ Důsledek proražení mazacího filmu následkem přetížení nebo nedostatečným přísunem maziva,
Výsledkem je poškození povrchu.
ZAHUŠŤOVAČE Zpravidla kovová mýdla /pro zahuštění mýdlem/ nebo organické i neorganické bobtnací prostředky /nezahuštěné mýdlem/ jako křemičitý gel, bentonity, polymočovina, polytetrafluoretylen atd.
ZÁKLADNÍ OLEJ Základní a převažující složka mazacích olejů a plastických maziv.
ZATÍŽITELNOST TLAKEM Vlastnost maziv vytvářet přii zatížení nosný film.
ZKOUŠKA V SOLNÉ KOMOŘE Vystavení povrchu částí opatřených mazivem působení vlivu solné mlhy v uzavřené komoře.Výsledek je počet hodin do dosažení určitého stupně koroze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *